Heijmans Uitzendorganisatie

Audit veiligheidsladder

Woensdag 07-05-2014 hebben wij als first supplier van Volker Rail een uitgebreide audit gehad aangaande de Veiligheidsladder. Volker Rail onderwerpt haar leveranciers hieraan om samen de kwaliteit te monitoren en te verhogen. 

De audit werd uitgevoerd door dhr. J. Romers (veiligheidsbureau) en dhr. C. den Hartog (manager KVGM Volker Rail).
   
Tijdens de audit zijn de diverse onderwerpen geauditeerd zoals: 
  ·       Hoe wordt de kwalificatie van de medewerkers aantoonbaar 
          geregistreerd en bewaakt.
·         Hoe worden medewerkers geïnformeerd over onderwerpen 
          als NVW/VVW-regelgeving, de veiligheidsladder e.d. 
·         Zijn medewerkers bekent met de LMRA, het MOG formulier 
          en de incidenten- en calamiteitenprocedure van Volker Rail.
·         Borging van wijze en tijdigheid van aanleveren update 
          bevoegdheden/kwalificaties medewerkers. 
·         Bewaking van incidenten/verzuim, aard van incidenten en 
          opvolging/afhandeling. 
·         Bewaking en handhaving van de ATW. 
·         Aantal toolboxen, onderwerpen, aantoonbare aanwezigheid 
          medewerkers.   

Tevens was er ruimte voor een dialoog en het aanvoeren van verbeterpunten. Hier is na de audit uitvoerig gebruik van gemaakt.   De audit is zeer positief verlopen en de heren van Volker Rail hebben hun lof geuit over de bedrijfsvoering en de gang van zaken. We  zijn als Heijmans Uitzendorganisatie zeer trots op dit resultaat en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.